Lãnh đạo Khoa Quản lý Nhà nước
TS. Nguyễn Văn Dư
TS. Nguyễn Văn Dư

Phó Trưởng Khoa

Giám đốc chương trình Cử nhân Quản lý Công
Email: dunv@ueh.edu.vn
Curriculum Vitae

Nghiên cứu viên & Giảng viên
TS. Nguyễn Trung Thành

Nhà nghiên cứu (Senior researcher)
Email: thanhnq@ueh.edu.vn

TS. Lê Vĩnh Triển
Email: trienlv@ueh.edu.vn
Curriculum Vitae
TS. Phạm Quang Anh Thư

Email: thupqa@ueh.edu.vn

TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên

Email: quyennlhtt@ueh.edu.vn

TS. Đỗ Kiên Trung

Email: Dokientrung@ueh.edu.vn

 

TS. Lưu Quốc Phong

Email: phonglq@ueh.edu.vn

NCS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Email:hnhungnt@ueh.edu.vn

NCS. Phạm Thu Hà

Email: hapt@ueh.edu.vn

NCS. Nguyễn Hoàng Kim

Email: kimnh@ueh.edu.vn

Th.S Nguyễn Thành Tiến

Email: tiennt@ueh.edu.vn

NCS. Nguyễn Lê Hoàng Long

Email: longnlh@ueh.edu.vn