Lãnh đạo Khoa Quản lý Nhà nước
TS. Đinh Công Khải
TS. Đinh Công Khải

Trưởng Khoa Quản lý Nhà nước
Viện Trưởng Viện chính sách Công
Email: khai@ueh.edu.vn
Curriculum Vitae

Researcher
TS. Nguyễn Trung Thành

Nhà nghiên cứu (Senior researcher)
Email: thanhnq@ueh.edu.vn

Th.S Ngô Quang Thành

Nhà nghiên cứu (Senior researcher)
Email: thanhnq@ueh.edu.vn
Curriculum Vitae

TS. Nguyễn Văn Dư

Giám đốc chương trình Cử nhân Quản lý Công
Email: dunv@ueh.edu.vn
Curriculum Vitae

TS. Lê Vĩnh Triển
Email: trienlv@ueh.edu.vn
Curriculum Vitae
TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Email: nhungnth@ueh.edu.vn

NCS. Lưu Quốc Phong

Email: phonglq@ueh.edu.vn

NCS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Email:hnhungnt@ueh.edu.vn

NCS. Phạm Thu Hà

Email: hapt@ueh.edu.vn

NCS. Nguyễn Hoàng Kim

Email: kimnh@ueh.edu.vn

Th.S Nguyễn Thành Tiến

Email: tiennt@ueh.edu.vn

NCS. Nguyễn Lê Hoàng Long

Email: longnlh@ueh.edu.vn