Đào tạo

Chương trình Thạc sĩ Quản lý công (MPM)

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công được thiết kế nhằm trang bị năng lực về quản lý và lãnh đạo cho cán bộ công chức làm việc trong các tổ chức công từ Trung ương đến địa phương. Trọng tâm của chương trình là trang bị cho người học năng lực phân tích các vấn đề liên quan đến hoạch định và thực thi chính sách. Bên cạnh đó, chương trình còn trang bị những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản lý và lãnh đạo nhằm đưa ra các quyết định hiệu quả trong khu vực công, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc giải quyết các vấn đề thực tiễn tại địa phương.

Mục tiêu của Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công là trang bị cho học viên:

  • Sự hiểu biết về cơ chế vận hành nền kinh tế thị trường và vai trò khu vực công, từ đó nâng cao năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề chính sách trong lĩnh vực công, đề xuất những chính sách phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững và công bằng.
  • Những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản lý và lãnh đạo gắn liền với khu vực công, trong đó chú trọng đến năng lực xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, và kiểm soát việc thực hiện các chiến lược và kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu chính sách với hiệu quả cao nhất;
  • Năng lực tư duy, phân tích độc lập và ra quyết định hiệu quả theo hướng minh bạch và có trách nhiệm giải trình với các bên liên quan trong quá trình quản lý;
  • Những kiến thức và kỹ năng để giải quyết các tình huống quản lý khác nhau; có khả năng giao tiếp, xác định nhu cầu của người dân – khách hàng, xử lý xung đột, quản lý sự thay đổi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời lãnh đạo các cá nhân hướng vào mục tiêu của tổ chức. 
  • Nhận thức sâu sắc các giá trị công và thái độ chuẩn mực, hiện đại trong quản lý công, hiểu biết về đạo đức, có hành vi chuẩn mực khi tiếp xúc với người dân và có động lực phụng sự đối với xã hội.

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • PLO1.1 Hiểu một cách có hệ thống các kiến thức để phát triển tư duy và lý luận, và vận dụng trong thực tiễn công việc.
 • PLO1.2 Hiểu được cơ chế vận hành nền kinh tế thị trường và vai trò khu vực công trong nền kinh tế thị trường.
 • PLO1.3 Có khả năng phân tích, đánh giá và đề xuất các chính sách tốt thúc đẩy phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững và công bằng
 • PLO1.4 Hiểu và thực hành quản trị tốt theo hướng minh bạch và có trách nhiệm giải trình với các bên liên quan
 • PLO1.5 Có năng lực xây dựng các kế hoạch nhằm thực thi các chiến lược và chính sách thúc đẩy phát triển theo hướng bền vững và công bằng
 • PLO1.6  Có năng lực kiến tạo thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong khu vực công
 • PLO 1.7 Có khả năng ra quyết định hiệu quả gắn với mục tiêu và có đạo đức
 • PLO1.8 Hiểu được những vấn đề liên quan đến việc thích ứng với những thay đổi trong môi trường khoa học công nghệ, biến đổi khí hậu, chính trị xã hội 
 • PLO1.9 Có khả năng lãnh đạo tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • PLO2.1 Nắm vững kỹ năng tự nghiên cứu, thành thạo các kỹ năng tìm kiếm và sử dụng các nguồn thông tin đa dạng để phân tích, đánh giá, phản biện chính sách, các vấn đề chính sách và ra quyết định quản trị trong các tổ chức công.
 • PLO2.2 Thuần thục các kỹ năng xây dựng và thực thi chiến lược và kế hoạch 
 • PLO2.3 Nắm vững các kỹ năng nhằm ra quyết định hiệu quả (như kỹ năng nhận dạng vấn đề, phân tích và đánh giá, tư duy phản biện, kỹ năng viết, truyền thông, làm việc nhóm, và năng lực ngoại ngữ)
 • PLO2.4 Nắm vững các kỹ năng nhận dạng, xây dựng năng lực tổ chức thích ứng với những thay đổi trong môi trường
 • PLO2.5 Nắm vững kỹ năng lãnh đạo và phát triển tổ chức

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • PLO3.1 Có ý thức tự học suốt đời nhằm nâng cao hiệu quả công việc 
 • PLO3.2 Có khả năng làm việc độc lập, khả năng hợp tác trong công việc, làm việc theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức thúc đẩy sự liên kết bên trong và bên ngoài.
 • PLO3.3 Có trách nhiệm xã hội, hành vi đạo đức chuẩn mực, tính liêm chính, ý thức xây dựng cộng đồng, động lực phụng sự công để chung tay tạo ra một xã hội dân chủ, văn minh và phát triển.
 • PLO3.4 Có khả năng quản trị thay đổi, hướng dẫn, hỗ trợ và thúc đẩy sự sáng tạo đổi mới nhằm hướng đến phát triển của địa phương và xã hội.
 • PLO3.5 Chấp nhận sự khác biệt, có chính kiến, chịu trách nhiệm trong công việc và khả năng tự soi rọi lại mình.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC

Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý Công (EMPP)

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Chính sách Công (EMPP) theo hướng ứng dụng nhằm tăng cường năng lực phân tích, đánh giá, hoạch định và...

Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM)

Mục tiêu chung của Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý Công (EMPM) nhằm tăng cường năng lực quản lý và lãnh đạo cho các cán bộ...

Chương trình Cử nhân Quản lý Công

Mục tiêu chung Chương trình cử nhân Quản lý Công  nhằm trang bị cho  sinh viên  kiến thức về kinh tế, xã hội, luật và quản lý nhằm nâng cao...