Đào tạo

Chương trình Thạc sĩ Quản lý công (MPM)

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công được thiết kế nhằm trang bị năng lực về quản lý và lãnh đạo cho cán bộ công chức làm việc trong các tổ chức công từ Trung ương đến địa phương. Trọng tâm của chương trình là trang bị cho người học năng lực phân tích các vấn đề liên quan đến hoạch định và thực thi chính sách. Bên cạnh đó, chương trình còn trang bị những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản lý và lãnh đạo nhằm đưa ra các quyết định hiệu quả trong khu vực công, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc giải quyết các vấn đề thực tiễn tại địa phương.

Mục tiêu của Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công là trang bị cho học viên:

    • Sự hiểu biết về cơ chế vận hành nền kinh tế thị trường và vai trò khu vực công, từ đó nâng cao năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề chính sách trong lĩnh vực công, đề xuất những chính sách phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững và công bằng.
    • Những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản lý và lãnh đạo gắn liền với khu vực công, trong đó chú trọng đến năng lực xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, và kiểm soát việc thực hiện các chiến lược và kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu chính sách với hiệu quả cao nhất;
    • Năng lực tư duy, phân tích độc lập và ra quyết định hiệu quả theo hướng minh bạch và có trách nhiệm giải trình với các bên liên quan trong quá trình quản lý;
    • Những kiến thức và kỹ năng để giải quyết các tình huống quản lý khác nhau; có khả năng giao tiếp, xác định nhu cầu của người dân – khách hàng, xử lý xung đột, quản lý sự thay đổi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời lãnh đạo các cá nhân hướng vào mục tiêu của tổ chức. 
    • Nhận thức sâu sắc các giá trị công và thái độ chuẩn mực, hiện đại trong quản lý công, hiểu biết về đạo đức, có hành vi chuẩn mực khi tiếp xúc với người dân và có động lực phụng sự đối với xã hội.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC

Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý Công (EMPP)

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Chính sách Công (EMPP) theo hướng ứng dụng nhằm tăng cường năng lực phân tích, đánh giá, hoạch định và...

Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM)

Mục tiêu chung của Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý Công (EMPM) nhằm tăng cường năng lực quản lý và lãnh đạo cho các cán bộ...

Chương trình Cử nhân Quản lý Công

Mục tiêu chung Chương trình cử nhân Quản lý Công  nhằm trang bị cho  sinh viên  kiến thức về kinh tế, xã hội, luật và quản lý nhằm nâng cao...