Đào tạo

Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý Công (EMPP)

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Chính sách Công (EMPP) theo hướng ứng dụng nhằm tăng cường năng lực phân tích, đánh giá, hoạch định và quản lý thực thi chính sách công cho các cán bộ và viên chức làm việc trong các tổ chức công thuộc các cơ quan nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học, và các doanh nghiệp có quan tâm đến chính sách công. Trọng tâm của Chương trình là trang bị cho học viên khả năng nhận dạng các vấn đề chính sách, hiểu biết về bối cảnh chính sách, từ đó có thể hoạch định và quản lý, lãnh đạo thực thi các chính sách trong ngắn hạn và dài hạn thúc đẩy sự phát triển bền vững ở trong nước cũng như toàn cầu. 

Mục tiêu của Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công là trang bị cho học viên:

    • Học viên hiểu rõ được vai trò của nhà nước trong việc hoạch định và thực thi các chính sách phát triển kinh tế – xã hội bền vững trong bối cảnh phát triển vượt bậc về công nghệ và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
    • Học viên có năng lực nhận dạng các vấn đề chính sách, phân tích, hoạch định, triển khai, và đánh giá kết quả thực hiện các chính sách.
    • Học viên có năng lực quản lý và lãnh đạo thực thi có hiệu quả các chính sách phát triển bền vững ở địa phương, hoặc ở phạm vi cả nước và toàn cầu.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC

Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM)

Mục tiêu chung của Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý Công (EMPM) nhằm tăng cường năng lực quản lý và lãnh đạo cho các cán bộ...

Chương trình Thạc sĩ Quản lý công (MPM)

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công được thiết kế nhằm trang bị năng lực về quản lý và lãnh đạo cho cán bộ công chức làm việc trong các...

Chương trình Cử nhân Quản lý Công

Mục tiêu chung Chương trình cử nhân Quản lý Công  nhằm trang bị cho  sinh viên  kiến thức về kinh tế, xã hội, luật và quản lý nhằm nâng cao...