Đào tạo

Chương trình Cử nhân Quản lý Công

Mục tiêu chung

Chương trình cử nhân Quản lý Công  nhằm trang bị cho  sinh viên  kiến thức về kinh tế, xã hội, luật và quản lý nhằm nâng cao năng lực phân tích chính sách, tham gia hoạch định và thực thi chính sách, chiến lược và ra quyết định quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội một cách hiệu quả, bền vững và công bằng.

Mục tiêu cụ thể

Chương trình cử nhân ngành Quản lý công nhằm trang bị cho sinh viên:

  • Kiến thức khoa học về kinh tế – xã hội và vai trò nhà nước trong việc thúc đẩy sự phát triển xã hội một cách hiệu quả, bền vững và công bằng.
  • Kiến thức quản lý và lãnh đạo hiện đại nhằm thực thi có hiệu quả các chiến lược trong tổ chức, có năng lực quản trị thích ứng với những thay đổi về môi trường.
  • Am hiểu thể chế và luật pháp nhằm tham mưu cho việc hoạch định, thực thi các chính sách, ra quyết định quản lý hiệu quả trên nền tảng thể chế và pháp luật.
  • Có kiến thức tích hợp về kinh tế, luật và quản lý nhằm hoạch định và thực thi các kế hoạch của tổ chức một cách hiệu quả trên nền tảng công nghệ
  • Các kỹ năng phục vụ cho hoạt động quản lý và ra quyết định hiệu quả
  • Ý thức sâu sắc việc tạo ra các giá trị công, có động lực phụng sự đối với xã hội.
  • Hiểu biết về đạo đức công vụ, có thái độ chuẩn mực khi tiếp xúc với người dân, liêm chính, công tâm, ủng hộ đổi mới
  • Nhận thức về việc tuân thủ pháp luật quốc gia và quốc tế, các quy trình trong tổ chức.

Trình độ đào tạo: Đại học

Loại hình đào tạo: Chính quy

Ngành đào tạo: Quản lý Nhà nước

Chuyên ngành: Quản lý công

Mã ngành: 7340403

Thời gian đào tạo: 3.5 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 125 tín chỉ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC

Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý Công (EMPP)

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Chính sách Công (EMPP) theo hướng ứng dụng nhằm tăng cường năng lực phân tích, đánh giá, hoạch định và...

Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM)

Mục tiêu chung của Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý Công (EMPM) nhằm tăng cường năng lực quản lý và lãnh đạo cho các cán bộ...

Chương trình Thạc sĩ Quản lý công (MPM)

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công được thiết kế nhằm trang bị năng lực về quản lý và lãnh đạo cho cán bộ công chức làm việc trong các...