TIN TỨC SỰ KIỆN

Giới thiệu Khoa Quản lý Nhà nước

KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Khoa Quản lý Nhà nước (School of Government) được thành lập ngày 27 tháng 2 năm 2014, là khoa mới nhất trong hệ thống tổ...

Tiếng Anh

Mô tả môn học: Môn học gồm 12 chương với các chủ đề liên quan đến kinh tế học. Trong quá trình học sinh viên sẽ tham gia các hoạt...

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong khu vực công

Mô tả môn học: Môn học giới thiệu quá trình thực hiện nghiên cứu và phân tích các vấn đề trong quản lý công bao gồm: xác định vấn đề,...

Kinh tế vi mô dành cho khu vực công

Mô tả môn học: Môn Kinh tế vi mô dành cho khu vực công giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của kinh tế vi mô được sử dụng trong...

Kinh tế vĩ mô dành cho khu vực công

Mô tả môn học: Môn Kinh tế vĩ mô dành cho khu vực công nghiên cứu hành vi của toàn bộ nền kinh tế, bao gồm sự tăng trưởng sản...

Phân tích và đánh giá chương trình

Mô tả môn học: Môn học mang đến cho học viên những nguyên tắc cơ bản trong việc đánh giá tác động của một chương trình chính sách cụ thể....

Luật và chính sách công

Mô tả môn học: Môn học Luật và chính sách công thảo luận mối quan hệ giữa pháp luật và chính sách công. Được thiết kế gồm hai phần, phần...

Quản trị các tổ chức công

Mô tả môn học: Học phần này sẽ thảo luận những lý thuyết nền tảng và nhận dạng những thách thức về quản lý mà các tổ chức đang thực...