UEH đào tạo thạc sĩ 3 chuyên ngành mới: Thạc sĩ Luật kinh tế, Thạc sĩ Quản lý công và Executive – MBA