CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CÔNG

Mục tiêu chung:

Chương trình cử nhân Quản lý Công nhằm cung cấp cho các sinh viên kiến thức kinh tế – xã hội, pháp luật, và kỹ năng quản lý trong khu vực công nhằm đáp ứng có hiệu quả nhu cầu phát triển của cộng đồng và người dân với động lực phụng sự và trách nhiệm xã hội cao nhất.

Mục tiêu cụ thể:

Chương trình cử nhân ngành Quản lý công nhằm trang bị cho sinh viên:

  • Kiến thức về nền kinh tế thị trường và vai trò nhà nước trong khu vực công.
  • Khả năng phân tích chính sách, tham gia vào quá trình hoạch định các chiến lược và chính sách phát triển bền vững cho địa phương.
  • Kiến thức quản lý hiện đại và những kỹ năng cần thiết để quản lý có hiệu quả các tổ chức công và phi lợi nhuận nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội trên nền tảng hiểu biết căn bản về luật pháp. Các sinh viên tốt nghiệp có thể tác nghiệp chuyên nghiệp trong khu vực công và khu vực tư nhân liên quan đến quản trị điều hành, quản trị nhân sự, kế toán – tài chính, quan hệ công chúng, và tương tác hiệu quả với người dân và các tổ chức.
  • Khả năng giao tiếp, nhận dạng và đáp ứng nhu cầu phát triển của cộng đồng và người dân.
  • Nhận thức sâu sắc các giá trị công và thái độ chuẩn mực, hiện đại trong quản lý công, hiểu biết về đạo đức, có hành vi chuẩn mực khi tiếp xúc với người dân và có động lực phụng sự đối với xã hội.

Tuyển sinh 2020

 Mã đăng ký xét tuyển: 7340403
 Chỉ tiêu: 50
 Mã tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
– A00: Toán, Vật lý, Hóa học.
– A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.
– D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.
– D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

Kiến thức giáo dục đại cương 43
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin P1 2
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin P2 3
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Ngoại ngữ 16
Kinh tế vi mô 3
Kinh tế vĩ mô 3
Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh 3
Nguyên lý tài chính-ngân hàng 3
Nguyên lý kế toán 3
Kỹ năng mềm 2
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 64
Kiến thức ngành 22
Marketing căn bản 3
Kế toán công 4
Luật và chính sách công 3
Luật Hành chính 3
Luật Tố tụng hành chính 2
Luật Đất đai 2
Luật Khiếu nại, tố cáo 2
Hành chính công vụ 3
Kiến thức chuyên ngành 24
Quản trị các tổ chức công 3
Quản trị tài chính các tổ chức công 3
Hành vi tổ chức 3
Quản trị nguồn nhân lực các tổ chức công 3
Marketing trong khu vực công 3
Thẩm định dự án đầu tư công 3
Quản trị chiến lược các tổ chức công 3
Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công 3
Các môn học phần tự chọn (6 trong 8 môn) 18
Luật Dân sự I 3
Kinh tế công 3
Tài chính công 3
Hệ thống thuế Việt Nam 3
Phân tích và đánh giá chương trình 3
Phát triển nông thôn 3
Phương pháp nghiên cứu trong khu vực công 3
Đạo đức trong khu vực công 3
Kiến tập 3
Thực tập và tốt nghiệp 10
Tổng cộng 120

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Trình độ đào tạo: Đại học

Loại hình đào tạo: Chính quy

Ngành đào tạo: Quản lý Nhà nước

Chuyên ngành: Quản lý công

Mã ngành: đang cập nhật

  1. Thời gian đào tạo: đang cập nhật
  2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 120 tín chỉ
  3. Đối tượng tuyển sinh: những người đã tốt nghiệp THPT, THCN, TN nghề,…
  4. Quy định đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.