CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CÔNG

Mục tiêu chung:

Chương trình cử nhân Quản lý Công  nhằm trang bị cho  sinh viên  kiến thức về kinh tế, xã hội, luật và quản lý nhằm nâng cao năng lực phân tích chính sách, tham gia hoạch định và thực thi chính sách, chiến lược và ra quyết định quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội một cách hiệu quả, bền vững và công bằng.

Mục tiêu cụ thể:

Chương trình cử nhân ngành Quản lý công nhằm trang bị cho sinh viên:

  1. Kiến thức khoa học về kinh tế – xã hội và vai trò nhà nước trong việc thúc đẩy sự phát triển xã hội một cách hiệu quả, bền vững và công bằng.
  2. Kiến thức quản lý và lãnh đạo hiện đại nhằm thực thi có hiệu quả các chiến lược trong tổ chức, có năng lực quản trị thích ứng với những thay đổi về môi trường.
  3. Am hiểu thể chế và luật pháp nhằm tham mưu cho việc hoạch định, thực thi các chính sách, ra quyết định quản lý hiệu quả trên nền tảng thể chế và pháp luật.
  4. Có kiến thức tích hợp về kinh tế, luật và quản lý nhằm hoạch định và thực thi các kế hoạch của tổ chức một cách hiệu quả trên nền tảng công nghệ
  5. Các kỹ năng phục vụ cho hoạt động quản lý và ra quyết định hiệu quả
  6. Ý thức sâu sắc việc tạo ra các giá trị công, có động lực phụng sự đối với xã hội.
  7. Hiểu biết về đạo đức công vụ, có thái độ chuẩn mực khi tiếp xúc với người dân, liêm chính, công tâm, ủng hộ đổi mới
  8. Nhận thức về việc tuân thủ pháp luật quốc gia và quốc tế, các quy trình trong tổ chức.

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Trình độ đào tạo: Đại học

Loại hình đào tạo: Chính quy

Ngành đào tạo: Quản lý Nhà nước

Chuyên ngành: Quản lý công

Mã ngành: 7340403

Thời gian đào tạo: 3.5 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 125 tín chỉ