Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lam

Nguyễn Hữu Lam

 

1/ Lý lịch giảng viên (Background)

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lam là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị, Đại học Kinh tế TP.HCM. Ông có bằng Tiến sĩ về Phát triển Nguồn nhân lực, Đại học Texas A&M, USA, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Trường Quản lý thuộc Viện Công nghệ châu Á (AIT) Bangkok, Thailand và bằng Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế TP.HCM.

2/ Các môn giảng dạy (Teaching) và Lĩnh vực nghiên cứu (Researching)

Trọng tâm nghiên cứu  và giảng dạy của Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lam là khả năng tư duy, sáng tạo, sự phát triển và thay đổi quản lý, phát triển kỹ năng lãnh đạo, phát triển chuyên môn, giáo dục và đào tạo dựa trên năng lực và phát triển nguồn nhân lực quốc tế. Ông cũng tham gia tư vấn cho nhiều công ty, học viên và cơ quan chính phủ ở Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lam hoạt động trong lĩnh vực nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, tổ chức và cả con người thông qua tư vấn về phát triển tổ chức, đào tạo kỹ năng mềm, phát triển quản lý và lãnh đạo. Ông cũng nổ lực tham gia cải thiện chất lượng dạy và học ở các trường Đại học Việt Nam thông qua phát triển nội dung đào tạo và năng lực giảng dạy cho giảng viên đại học.

3/ Sách báo xuất bản (Publication)

–  “Chapter IV: Assessing Joint Venture in Vietnam: The South”. Understanding International Joint Ventures in Vietnam, The Management of Technology Information Center, School of Management, the Asian Institue of technology, Bangkok, Thailand, 1997.

– EnglishVietnamese Management Terminologies. Educational Publishing House, Hanoi, Vietnam, 1998.

–  Organizational Behavior. Educational Publishing House, Hanoi, Vietnam, 1997.

–  Leadership. Educational Publishing House, Hanoi, Vietnam, 1997.

–  Strategic Management. Eds. Educational Publishing House, Hanoi, Vietnam, 1998.

– “ Using Competency Models for Human Resources Development to Fulfill the Needs of Development of Dung Quat Economic Zone”. Proceeding of National Conference – Labor and Social Publisher, Hanoi Vietnam 2008.

–  “Issues and Problems in Implementing Social Responsibility in Vietnam: Value Chain Approach.” International Conference in University of Commerce. Statistical Publisher, Hanoi Vietnam 2008

– “ Competency models in education and training human resource.” Economic Development Review, Ho Chi Minh City Vietnam, April, 2004.

– “Knowledge management: A tendency of modern management”. Economic Development Review, Ho Chi Minh City Vietnam, September, 2003.

– “ Role and competency profiles of Human Resource Development Practitioners in Vietnam”. Proceeding of The International Conference on Management Education for The 21st  Century”. Hanoi, Vietnam, September 10-12, 2003.

–  “ The Constructivist paradigm in social research”. Economic Development Review, Ho Chi Minh City Vietnam, August 2003.

– “The positivist paradigm in social research”. Economic Development Review, Ho Chi Minh City Vietnam, May 2003.

– “Toward learning organization: The proposed professional development strategies for management education in Vietnam.” Proceeding of The International Conference on “Management Education for The 21st Century”.  Ho Chi Minh City, Vietnam, September 12-14, 2001.

– “ Promoting self-directed learning in business management education in Vietnam”. Swiss-AIT-Vietnam Management Development Program. May 1999.

– “Using Porter’s diamond model in analyzing Vietnam’s national competitive advantage”, Economic Development Review, Ho Chi Minh City Vietnam, Feb 1998.