Tiến sĩ Lưu Trọng Tuấn

1/ Lý lịch giảng viên (Background)

·         Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (Asian Institute of Technology (AIT), Thái Lan)

·         Tiến sĩ Ngôn ngữ học (Viện Phát triển Bền vững Vùng Nam Bộ (nay là Học viện Khoa học Xã hội, Việt Nam)

·         Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh (ĐH Victoria, Úc)

·         Cử nhân Ngữ văn Anh (ĐH Tổng hợp TP. HCM, Việt Nam)

·         Bác sĩ y khoa (ĐH Y-Dược, TP. HCM, Việt Nam)

2/ Các môn giảng dạy (Teaching) và lĩnh vực nghiên cứu (Researching)

·         Giảng dạy các môn: Hành vi tổ chức, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị thay đổi, Quản trị chiến lược, Đạo đức Kinh doanh, Quản trị chất lượng chăm sóc sức khỏe, Phương pháp nghiên cứu, và Lý thuyết dịch.

·        Huấn luyện cho nhiều tổ chức như: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp, Bệnh viện ĐH Y Dược, Công ty Khatoco, Công ty Xây lắp An Giang, Apave, Ngân hàng Á Châu (ACB), Công ty Liksin, Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, NutiFood, Phở 24, Công ty Kiến Vương, Công ty Headway, v.v.

·         Là thành viên ban biên tập các tạp chí:

– Bài nghiên cứu “Clinical governance: a lever for change in Nhan Dan Gia Dinh Hospital in Vietnam” đăng trên tạp chí Clinical Governance: An International Journal, Tập 17 Số 3, được bình chọn là bài nghiên cứu xuất sắc nhận giải thưởng the Literati Network Awards for Excellence 2013 của Nhà xuất bản Emerald.

3/ Sách báo xuất bản (Publication)

·         Công trình khoa học về Quản trị Kinh doanh

 

+ Sách

 • Lưu Trọng Tuấn, Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Phạm Hạnh Phúc, Lưu Thị Bích Ngọc (2014). Giáo trình quản trị nguồn nhân lực ngành khách sạn. Hà Nội, Việt Nam: Nhà xuất bản Thống Kê.

+ Bài nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế

 • Luu Trong Tuan (2014). Nursing governance and clinical error control. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, accepted on September 5, 2014. (Published by Emerald, ISSN 1750-6123 (Print), Indexed in Scopus)
 • Luu Trong Tuan (2014). The chain effect from human resource-based clinical governance through emotional intelligence and CSR to knowledge sharing. Knowledge Management Research & Practice, accepted on July 7, 2014. (Published by Palgrave Macmillan, ISSN 1477-8238 (Print), Indexed in Scopus and Social Sciences Citation Index (SSCI) (2013 Impact Factor: 0.683))
 • Luu Trong Tuan and Chris Rowley (2014). From value-based human resource practices to i-deals: Software companies in Vietnam. Personnel Review, accepted on June 23, 2014. (Published by Emerald, ISSN 0048-3486 (Print), Indexed in Scopus and Social Sciences Citation Index (SSCI) (2013 Impact Factor: 0.962))
 • Luu Trong Tuan (2014). From clinical governance through CSR and knowledge sharing to clinical error control, Service Business, accepted on May 21, 2014. (Published by Springer, ISSN 1862-8516 (Print), Indexed in Scopus and Social Sciences Citation Index (SSCI) (2013 Impact Factor: 0.878))
 • Luu Trong Tuan (2014). Knowledge sharing and competitive intelligence. Marketing Intelligence & Planning, 32(3), 269-292. (Published by Emerald, ISSN 0263-4503 (Print), Indexed in Scopus)
 • Luu Trong Tuan (2014). Paths from leadership to upward influence. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 10(3), 243-259. (Published by Emerald, ISSN 2042-5961 (Print), Indexed in Inspec)
 • Luu Trong Tuan (2014). Clinical governance initiative: A case of an obstetrics hospital. Health Systems, 3(3), 173-184. (Published by Palgrave Macmillan, ISSN 2047-6965 (Print), Indexed in Ex Libris/Primo Central)
 • Luu Trong Tuan (2014). Clinical governance, corporate social responsibility, health service quality, and brand equity.Clinical Governance: an International Journal, 19(3), 215-234. (Published by Emerald, ISSN 1477-7274 (Print), Indexed in ABI/INFORM, EMBASE – Excerpta medica database, Mosby Index, and Scopus)
 • Luu Trong Tuan (2014). From corporate governance to balanced performance measurement. Knowledge Management Research & Practice, 12(1), 12–28. (Published by Palgrave Macmillan, ISSN 1477-8238 (Print), Indexed in Scopus and Social Sciences Citation Index (SSCI) (2013 Impact Factor: 0.683))
 • Luu Trong Tuan (2014). Corporate governance and brand performance. Management Research Review, 37(1), 45-68. (Published by Emerald, ISSN 2040-8269 (Print), Indexed in Scopus)
 • Luu Trong Tuan and Luu Thi Bich Ngoc (2014). CSR-based model of clinical governance. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, 8(1), 62-97. (Published by Emerald, ISSN 1750-6123 (Print), Indexed in Scopus)
 • Luu Trong Tuan (2013). Competitive intelligence and other levers of brand performance. Journal of Strategic Marketing, 21(3), 217-239. (Published by Routledge|Taylor & Francis Group, ISSN 0965-254X (Print), Indexed in ABI/Inform and Scopus)
 • Luu Trong Tuan (2013). Leading to learning and competitive intelligence. The Learning Organization, 20(3), 216-239. (Published by Emerald, ISSN 0969-6474 (Print), Indexed in Scopus)
 • Luu Trong Tuan (2013). What can corporate governance build in shipping companies?. Int. J. Shipping and Transport Logistics, 5(2), 113–136. (Published by Inderscience, ISSN 1756-6517 (Print), Indexed in Scopus and Social Sciences Citation Index (SSCI) (2013 Impact factor: 1.34) [76/172 in Management] [15/29 in Transportation])
 • Luu Trong Tuan (2013). Emotional intelligence as the departure of the path to corporate governance. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 13(2), 148-168. (Published by Emerald, ISSN 1472-0701 (Print), Indexed in Scopus)
 • Luu Trong Tuan (2013). The role of CSR in clinical governance and its influence on knowledge sharing. Clinical Governance: an International Journal, 18(2), 90-113. (Published by Emerald, ISSN 1477-7274 (Print), Indexed in ABI/INFORM, EMBASE – Excerpta medica database, Mosby Index, and Scopus)
 • Luu Trong Tuan (2013). Corporate social responsibility, upward influence behavior, team processes, and competitive intelligence. Team Performance Management, 19(1/2), 6–33. (Published by Emerald, ISSN 1352-7592 (Print), Indexed in Scopus)
 • Luu Trong Tuan (2013). Underneath organizational health and knowledge sharing. Journal of Organizational Change Management, 26(1), 139-168. (Published by Emerald, ISSN 0953-4814 (Print), Indexed in Scopus and ISI (2013 ISI Impact Factor: 0.744))
 • Luu Trong Tuan (2012). From unbalanced to balanced: Performance measures in a Vietnamese hospital. Leadership in Health Services, 25(4), 288–305. (Published by Emerald, ISSN 1751-1879 (Print), Indexed in Scopus)
 • Luu Trong Tuan (2012). Corporate social responsibility, ethics, and corporate governance. Social Responsibility Journal, 8(4), 547-560. (Published by Emerald, ISSN 1747-1117 (Print), Indexed in Scopus)
 • Luu Trong Tuan (2012). Behind knowledge transfer. Management Decision, 50(3), 459-478. (Published by Emerald, ISSN 0025-1747 (Print), Indexed in Scopus and ISI (2011 ISI Impact Factor: 1.302))
 • Luu Trong Tuan (2012). Clinical governance: A lever for change in Nhan Dan Gia Dinh hospital in Vietnam. Clinical Governance: an International Journal, 17(3), 223-247. (Published by Emerald, ISSN 1477-7274 (Print), Indexed in ABI/INFORM, EMBASE – Excerpta medica database, Mosby Index, and Scopus)
 • Luu Trong Tuan (2012). Corporate social responsibility (CSR), leadership, and brand equity in healthcare service. Social Responsibility Journal, 8(3), 347–362. (Published by Emerald, ISSN 1747-1117 (Print), Indexed in Scopus)
 • Luu Trong Tuan (2012). Saigon Eye Hospital: An innovative business model in healthcare. Leadership in Health Services, 25(2), 123-138. (Published by Emerald, ISSN 1751-1879 (Print), Indexed in Scopus)
 • Luu Trong Tuan (2012). What trust grows through upward influence?. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 4(2), 158-181. (Published by Emerald, ISSN 1757-4323 (Print), Indexed in Scopus)
 • Luu Trong Tuan (2012). Behind brand performance. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 4(1), 42-57. (Published by Emerald, ISSN 1757-4323 (Print), Indexed in Scopus)
 • Luu Trong Tuan (2012). Leadership, trust, and business ethics. Social Responsibility Journal, 8(1), 133-148. (Published by Emerald, ISSN 1747-1117 (Print), Indexed in Scopus)
 • Luu Trong Tuan (2012). Marketing effectiveness and its precursors. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 24(1), 125-152. (Published by Emerald, ISSN 1355-5855 (Print), Indexed in ABI Inform, Inspec, and Zetoc (British Library))
 • Luu Trong Tuan (2011). Organizational culture and trust as organizational factors for corporate governance. International Journal of Management & Enterprise Development, 11(2), pp. 142-162. (Published by Inderscience, ISSN 1468-4330 (Print), Indexed in Scopus)
 • Luu Trong Tuan (2010). Organizational culture, leadership, and performance measurement integratedness. International Journal of Management & Enterprise Development, 9(3), 251-275. (Published by Inderscience, ISSN 1468-4330 (Print), Indexed in Scopus)

Công trình khoa học về Ngôn ngữ học và Văn hóa

+ Sách

 • Luu Trong Tuan (2012). An introduction into translation theories. Ho Chi Minh City, Vietnam: Vietnam National University-HCMC Publishing House. (bằng Tiếng Anh)
 • Lưu Trọng Tuấn (2011). Ngôn ngữ quảng cáo (Advertising language). TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
 • Lưu Trọng Tuấn (2009). Dịch thuật văn bản khoa học (Scientific translation). TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

 

+ Bài nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế

 • Luu Trong Tuan (2014). Cai Luong (Renovated Theatre): a cultural transfer journey. Creative Industries Journal, 7(2), 92-107. (Published by Routledge|Taylor & Francis Group, ISSN 1751-0694 (Print), ERA 2010)
 • Luu Hoang Mai, Luu Thi Bich Ngoc, and Luu Trong Tuan (2014). Translating scientific terms. Journal of Language Teaching and Research, 5(3), 572-580. (Published by Academy Publisher, ISSN 1798-4769 (Print), Indexed in Cabell and Scirus)
 • Luu Trong Tuan (2011). The application of Coordinate Translation Model (CTM) in medical translation practice. Theory and Practice in Language Studies, 1(6), 594-606. (Published by Academy Publisher, ISSN 1799-2591 (Print), Indexed in Cabell and Scirus)
 • Luu Trong Tuan (2011). Exploring metaphors in Vietnamese prepositions and adverbial particles. Theory and Practice in Language Studies, 1(5), 460-465. (Published by Academy Publisher, ISSN 1799-2591 (Print), Indexed in Cabell and Scirus)
 • Luu Trong Tuan (2011). Matching and stretching learners’ learning styles. Journal of Language Teaching and Research, 2(2), 285-294. (Published by Academy Publisher, ISSN 1798-4769 (Print), Indexed in Cabell and Scirus)
 • Luu Trong Tuan (2011). Strategies to translate information technology (IT) terms. Theory and Practice in Language Studies, 1(1), 1-7. (Published by Academy Publisher, ISSN 1799-2591 (Print), Indexed in Cabell and Scirus)
 • Luu Trong Tuan (2010). Strategies for translating the passive structure in scientific discourse. Asian Social Science, 6(7), 97-107. (Published by Canadian Center of Science and Education, ISSN 1911-2017 (Print), Indexed in EBSCOhost, ERA, and Scopus)
 • Luu Trong Tuan (2010). Infusing Cooperative Learning into an EFL classroom. English Language Teaching, 3(2), 64-77. (Published by Canadian Center of Science and Education, ISSN 1911-2017 (Print), Indexed in Cabell, EBSCOhost, ERA, and Scopus)
 • Luu Trong Tuan (2009). Building Vietnamese medical terminology via language contact. Australian Journal of Linguistics, 29(3), 315-336. (Published by Routledge|Taylor & Francis Group, ISSN 0726-8602 (Print), Indexed in Scopus and ISI: Social Sciences Citation Index, ERA 2010 Journal Ranking: A)