Thạc sĩ Nguyễn Trung Duy

Nguyễn Trung Duy

1/ Lý lịch giảng viên (Background)

Thạc sĩ Nguyễn Trung Duy là giảng viên Khoa Quản lý Nhà nước. ThS. Nguyễn Trung Duy có bằng Thạc sĩ – Đại học Lincoln. Giai đoạn 2013-2015 Ông là Giảng viên Đại học Hồng Bàng, giảng dạy môn Quản trị doanh nghiệp, Ngoại ngữ thương mại.

2/ Các môn giảng dạy (Teaching)

ThS. Nguyễn Trung Duy tham gia giảng dạy các môn: Quản trị khu vực công, Quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công

3/ Lĩnh vực nghiên cứu (Researching)

ThS. Nguyễn Trung Duy nghiên cứu chuyên sâu về:

Quản lý tổ chức công

Quản trị nguồn nhân lực