Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguyễn Thị Hồng Nhung

 

1/ Lý lịch giảng viên (Background)

Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung là giảng viên tại khoa Quản lý nhà nước, trường Đại học Kinh tế HCM. Cô Nhung cũng đồng thời tham gia các nghiên cứu của viện Chính sách công (IPP). Cô Nhung có bằng Thạc sỹ Chính sách công của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) và Cử nhân Kinh tế của Học viện Ngân hàng Hà Nội. Trước khi làm việc tại khoa Quản lý nhà nước, cô Nhung làm việc ở FETP, lĩnh vực ngân hàng và kiểm toán.

2/ Các môn giảng dạy (Teaching)

Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung tham gia giảng dạy các môn: Quản lý tổ chức công và phi lợi nhuận; Quản lý tài chính tổ chức công và phi lợi nhuận; Thẩm định dự án đầu tư công.

3/ Lĩnh vực nghiên cứu ( Researching)

Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực sau:

o   Quản lý tổ chức công;

o   Tài chính phát triển;

 

o   Đầu tư công.