Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguyễn Thị Hồng Nhung

 

1/ Lý lịch giảng viên (Background)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhung là giảng viên Khoa Quản lý Nhà nước. Cô có bằng Thạc sỹ Chính sách công của Đại học Bristol (Vương quốc Anh, 2014), và bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh Đại học Kinh tế TP.HCM (2011).

2/ Các môn giảng dạy (Teaching interests)

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung tham gia giảng dạy môn Quản lý chiến lược khu vực công

3/ Lĩnh vực nghiên cứu (Research interests)

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung nghiên cứu chuyên sâu về : Quản lý chiến lược khu vực công, Quản trị Nhà nước, Kinh tế khu vực công.