Thạc sĩ Lưu Quốc Phong

Lưu Quốc Phong

 

1/ Lý lịch giảng viên (Background)

Thạc sĩ Lưu Quốc Phong là giảng viên Khoa Quản lý Nhà nước. Ông lấy bằng Thạc sĩ Chính sách Công, chuyên ngành Chính sách Kinh tế – Đại học Quốc gia Úc (ANU), năm 2014; bằng Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng và Chính sách công – Chương trình Fulbright, Trường Đại học Kinh tế TPHCM, năm 2012; bằng tốt nghiệp sau Đại học (Graduate Diploma), chuyên ngành Quản trị công, Trường Đại học Quốc Gia Úc (ANU), và bằng Cử nhân Quản lý Công nghiệp – Trường Đại học Bách khoa TPHCM.

Giai đoạn từ 2008 đến 2011 Ông là Chuyên viên tham mưu chính sách thu ngân sách, chính sách thuế, phí, lệ phí và tài chính công của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Giai đoạn từ 2001 đến 2008 là Chuyên viên thẩm định, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận.

2/ Các môn giảng dạy (Teaching)

Thạc sĩ Lưu Quốc Phong tham gia giảng dạy các môn: Quản lý dự án đầu tư công; Marketing khu vực công; Phát triển vùng và địa phương; Phương pháp nghiên cứu dành cho khu vực công.

3/ Lĩnh vực nghiên cứu (Researching):

Chính sách phát triển kinh tế địa phương; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường.