Thạc sĩ Lại Thanh Bình

Lai Thanh Binh

1/ Lý lịch giảng viên (Background)

Thạc sỹ Lại Thanh Bình là giảng viên tại khoa Quản lý nhà nước, trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. Ông Bình cũng đồng thời tham gia các nghiên cứu của viện Chính sách công (IPP). Ông Bình có bằng Thạc sỹ Kinh Tế Phát Triển của Chương trình Cao học Việt Nam-Hà Lan và Cử nhân Tài Chính Doanh Nghiệp trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. Trước khi làm việc tại khoa Quản lý nhà nước, ông làm việc trong lĩnh vực đầu tư tài chính và kiểm toán.

2/ Các môn giảng dạy (Teaching)

Ông Lại Thanh Bình tham gia giảng dạy các môn: Tài chính phát triển, Quản trị tài chính khu vực công

3/ Lĩnh vực nghiên cứu ( Researching)

– Phân tích và đánh giá chương trình

– Tài chính phát triển