Thạc sĩ Hoàng Văn Thắng

Hoàng Văn Thắng

 

1/ Lý lịch giảng viên (Background)

Thạc sĩ Hoàng Văn Thắng hiện là Giảng viên khoa Quản lý nhà nước. Ông có bằng Thạc sĩ Chính sách Công – Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (2013); bằng Kỹ sư Công nghệ Sinh học – Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (2008).

2/ Các môn giảng dạy (Teaching)

ThS. Hoàng Văn Thắng tham gia giảng dạy các môn: Thẩm định dự án, Quản lý dự án, Phân tích và đánh giá chương trình, Kinh tế công.

3/ Lĩnh vực nghiên cứu (Researching)

ThS. Hoàng Văn Thắng nghiên cứu chuyên sâu về: các dự các án đầu tư phát triển hạ tầng, tài chính phát triển và phân tích chính sách.