CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LỚP QUẢN LÝ CÔNG VĂN BẰNG 2

Mục tiêu đào tạo: Chương trình cử nhân chuyên ngành Quản lý công đào tạo cho sinh viên:

 • Kiến thức quản lý hiện đại và những kỹ năng cần thiết để quản lý có hiệu quả các tổ chức công và phi lợi nhuận.
 • Khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức và kỹ năng đã được trang bị vào thực tiễn để giải quyết các tình huống quản lý khác nhau; có khả năng giao tiếp, nhận dạng và đáp ứng nhu cầu của người dân-khách hàng.
 • Hoàn thiện kỹ năng mềm của sinh viên.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại:

 • Các tổ chức công trong hệ thống quản lý nhà nước như ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan thuộc chính quyền địa phương (sở, ban, ngành…)
 • Các tổ chức công khác như bệnh viện, trường học, hiệp hội,… và các tổ chức phi lợi nhuận (Ngân hàng Thế giới, UNDP, các tổ chức phi chính phủ,…).

DANH SÁCH MÔN HỌC

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 50 tín chỉ
Kinh tế vi mô dành cho khu vực công 3
Kinh tế vĩ mô dành cho khu vực công 3
Luật và chính sách công 2
Kế toán công 3
Thuế 3
Tài chính công 3
Hành chính công vụ 3
Quản trị các tổ chức công 3
Quản trị tài chính các tổ chức công 3
Hành vi tổ chức trong các tổ chức  công 3
Quản trị nguồn nhân lực các tổ chức công 3
Marketing khu vực công 3
Thẩm định dự án đầu tư công 3
Quản trị chiến lược các tổ chức công 3
Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công 3
Phát triển vùng và địa phương 3
Quản trị nhà nước 3
Thực tập và tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG 60

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Trình độ đào tạo: Đại học

Loại hình đào tạo: Vừa làm vừa học

Ngành đào tạo: Quản lý Nhà nước

Chuyên ngành: Quản lý công

Mã ngành: 60340403

 1. Thời gian đào tạo: 2 năm, kể cả thực tập và tốt nghiệp
 2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ
 3. Đối tượng tuyển sinh: những người đã tốt nghiệp Đại học
 4. Quy định đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 5. Thang điểm: 10
 6. Nội dung chương trình đào tạo: