Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Tiếp tục quốc tế hóa trong đào tạo, nghiên cứu, quản trị với định hướng đa ngành

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động, những giải pháp chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XIII,... Xem thêm →