CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG – MPM

Tháng 3&8/2017

Mục tiêu hàng đầu của Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công (MPP) của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là nhằm tăng cường năng lực phân tích, đề xuất, triển khai và đánh giá chính sách công cho các cán bộ làm việc trong các tổ chức công thuộc bộ máy nhà nước trong các tổ chức công thuộc bộ máy nhà nước (đặc biệt là chính quyền địa phương), các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Trọng tâm của Chương trình là trang bị cho học viên khả năng hoạch định chính sách, phân tích các vấn đề trong lĩnh vực công và chính sách công, từ đó vận dụng kiến thức, phương pháp, và các kỹ năng quản lý và lãnh đạo để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách trong ngắn hạn và dài hạn.

 

Các mục tiêu cụ thể của Chương trình bao gồm:

  • Học viên hiểu rõ được vai trò của nhà nước và các chính sách đối với phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng.
  • Học viên có năng lực phân tích, hoạch định, triển khai, và đánh giá kết quả thực hiện các chính sách.
  • Với một mục tiêu kinh tế – xã hội cụ thể, học viên có khả năng đề xuất các phương án chính sách khác nhau, khả năng kết hợp giữa các loại chính sách khác nhau, và đánh giá ưu nhược điểm của từng lựa chọn.

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC

Phần Kiến Thức Chung:

Phần này sẽ cung cấp cho người học kiến thức tổng quát đặt nền móng cho tư duy và phân tích. Các môn học cụ thể bao gồm:

Kiến thức chung  10 tín chỉ
Triết học 4
Tiếng Anh 4
Phương pháp nghiên cứu cho quản lý công 2

Phần Kiến Thức Chuyên Ngành:

  Phần này sẽ giúp cho người học tiếp cận với những kiến thức nền tảng về quản lý trong khu vực công, trong đó người học sẽ tiếp cận với các công cụ để hoạch định chiến lược phát triển trong các tổ chức công, việc tổ chức và lãnh đạo thực hiện thành công các chính sách đã chọn. Các môn học cụ thể bao gồm:
Kiến thức cơ sở ngành  6 tín chỉ
Kinh tế vi mô dành cho khu vực công 2
Kinh tế vĩ mô dành cho khu vực công 2
Nhập môn chính sách công 2

 

Phần Kiến Thức Chuyên Ngành Tự Chọn:

Phần này học viên có thể mở rộng kiến thức và lĩnh vực hoạt động của mình ở các nội dung liên quan đến quản lý dự án công hoặc các vấn đề liên quan đến quản lý môi trường. Các môn học cụ thể bao gồm:

Kiến thức chuyên ngành  22 tín chỉ
Chính sách phát triển 2
Kinh tế công 2
Phát triển vùng và địa phương 2
Chính sách ngoại thương 2
Tự chọn (học 7 trong 9 môn: 2 x 7 = 14)  
Các phương pháp định lượng 2
Phân tích và đánh giá chương trình 2
Thẩm định đầu tư 2
Tài chính phát triển 2
Quản trị chiến lược các tổ chức công 2
Lãnh đạo trong khu vực công 2
Luật và chính sách công 2
Quản trị nhà nước 2
Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn 2

 

Phần Luận Văn Tốt Nghiệp:

Phần này học viên sẽ thực hiện luận văn tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của các giảng viên. Luận văn tốt nghiệp dưới dạng đề tài nghiên cứu này sẽ giúp cho người học vận dụng tất cả các kiến thức và kỹ năng mà mình đã tích lũy được trong suốt chương trình học để phân tích và tìm kiếm các giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho một tổ chức công hay phi lợi nhuận cụ thể.

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Môn thi tuyển sinh:

  – Chương trình Thạc sĩ Chính Sách Công: Trắc nghiệm dạng GMAT, Tiếng Anh, Kinh tế học

Hình thức đào tạo: không tập trung

Thời gian đào tạo: 1,5 năm (18 tháng)

Đăng ký dự thi:

  Vui lòng tham khảo website: www.sdh.edu.vn để tải hồ sơ và ghi các thông tin cá nhân liên quan theo mẫu. Đại học Kinh tế TP. HCM không trực tiếp phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển.

Điều kiện dự thi:

  Điều kiện văn bằng

  – Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý được dự thi.   – Có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý phải học bổ sung kiến thức để đủ điều kiện dự thi cao học theo thông báo số 1660/TB-ĐHKT- VSĐH ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

  Đối Tượng Tuyển Sinh

Đối tượng tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính Sách Công cụ thể như sau:

  • Học viên tham gia Chương trình Thạc sĩ Chính Sách Công phải có bằng tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, các ngành thuộc khoa học xã hội – nhân văn và khoa học tự nhiên – kỹ thuật.
  • Đối tượng dự tuyển không phải bổ sung kiến thức: Bao gồm những sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế hoặc Quản trị kinh doanh (kể cả các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, ..).
  • Đối tượng dự tuyển phải bổ sung kiến thức: Bao gồm những sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học không thuộc các ngành Kinh tế hoặc Quản trị Kinh doanh.

  Thâm niên công tác: Thí sinh tốt nghiệp đại học hệ ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý được dự thi ngay. Các trường hợp khác được dự thi sau khi tốt nghiệp đại học và làm quản lý hai năm (kể từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày dự thi).

Danh Sách Các Môn Học Bổ Sung Kiến Thức:

  • Đối với các ứng viên tốt nghiệp đại học các ngành khác với ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý (nhưng không phải là ngoại ngữ và nhân văn) thì phải học 4 môn bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển bao gồm: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học, và Tài chính – Tiền tệ.
  • Đối với các ứng viên tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ và nhân văn thì phải học 6 môn bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển bao gồm: Toán cao cấp, Xác xuất – Thống kê, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học, và Tài chính – Tiền tệ.

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

  Người dự thi trực tiếp nộp hồ sơ tại Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, dự kiến vào tháng 3&7/2017