CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG – MPM

Tháng 08/2018

Mục tiêu hàng đầu của Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công (MPM) của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là nhằm tăng cường năng lực quản lý và lãnh đạo cho các cán bộ làm việc trong các tổ chức công thuộc bộ máy nhà nước (đặc biệt là chính quyền địa phương), các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Trọng tâm của Chương trình là trang bị cho học viên khả năng tư duy, phân tích các vấn đề trong lĩnh vực công và chính sách công, từ đó vận dụng kiến thức, phương pháp, và các kỹ năng quản lý để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược chính sách của tổ chức mình.

Các mục tiêu cụ thể của Chương trình bao gồm:

–   Học viên nắm vững được sự khác biệt về môi trường và đối tượng phục vụ trong khu vực công và khu vực phi lợi nhuận so với khu vực tư, và qua đó có được nhận thức đúng đắn và nhất quán về vai trò và chức năng của một nhà quản lý trong khu vực công và phi lợi nhuận. Học viên nhận thức sâu sắc các giá trị và thái độ chuẩn mực và hiện đại trong quản lý công, đó là “mục tiêu của các tổ chức công là nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường, phục vụ khách hàng và phát triển các cơ hội mới; cam kết thay đổi tích cực văn hóa hành chính hiện tại; theo đuổi phương thức quản lý gắn với mục tiêu và nâng cao hiệu quả”.

–   Học viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng để có đủ năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề chính sách công, từ đó đề xuất lựa chọn những chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn.

–   Học viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản lý và lãnh đạo gắn liền với khu vực công, trong đó chú trọng đến năng lực xác định tầm nhìn và sứ mạng của tổ chức công; hoạch định, tổ chức triển khai, và kiểm soát việc thực hiện các chiến lược và kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu chính sách với hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, học viên có khả năng tư duy, phân tích độc lập và ra quyết định trong quá trình quản lý các tổ chức công ở các lĩnh vực như nhân sự, tài chính, tiếp thị địa phương, quản lý dự án, và quản lý đô thị.

–   Học viên có khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức và kỹ năng đã được trang bị để giải quyết các tình huống quản lý khác nhau; có khả năng giao tiếp, xác định nhu cầu của người dân – khách hàng, xử lý xung đột, quản lý sự thay đổi, đồng thời động viên, lãnh đạo dẫn dắt các cá nhân hướng vào mục tiêu của tổ chức. Ngoài ra, học viên cần nắm vững kỹ năng quản lý hợp đồng  bao gồm đàm phán – soạn thảo – giám sát vì vai trò ngày càng quan trọng của nó trong môi trường quản lý công “mới”.

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC

Phần Kiến Thức Chung:

Phần này sẽ cung cấp cho người học kiến thức tổng quát đặt nền móng cho tư duy và phân tích. Các môn học cụ thể bao gồm:

Kiến thức chung  10 tín chỉ
Triết học 4
Tiếng Anh 4
Phương pháp nghiên cứu cho quản lý công 2

Phần Kiến Thức Chuyên Ngành:

  Phần này sẽ giúp cho người học tiếp cận với những kiến thức nền tảng về quản lý trong khu vực công, trong đó người học sẽ tiếp cận với các công cụ để hoạch định chiến lược phát triển trong các tổ chức công, việc tổ chức và lãnh đạo thực hiện thành công các chính sách đã chọn. Các môn học cụ thể bao gồm:
Kiến thức cơ sở ngành  6 tín chỉ
Kinh tế vi mô dành cho khu vực công 2
Kinh tế vĩ mô dành cho khu vực công 2
Quản trị các tổ chức công 2

 

Phần Kiến Thức Chuyên Ngành Tự Chọn:

Phần này học viên có thể mở rộng kiến thức và lĩnh vực hoạt động của mình ở các nội dung liên quan đến quản lý dự án công hoặc các vấn đề liên quan đến quản lý môi trường. Các môn học cụ thể bao gồm:

 

Phần Luận Văn Tốt Nghiệp:

Phần này học viên sẽ thực hiện luận văn tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của các giảng viên. Luận văn tốt nghiệp dưới dạng đề tài nghiên cứu này sẽ giúp cho người học vận dụng tất cả các kiến thức và kỹ năng mà mình đã tích lũy được trong suốt chương trình học để phân tích và tìm kiếm các giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho một tổ chức công hay phi lợi nhuận cụ thể.

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Môn thi tuyển sinh:

  – Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công: Trắc nghiệm dạng GMAT, Tiếng Anh, Quản trị các tổ chức công

Hình thức đào tạo: không tập trung

Thời gian đào tạo: 1,5 năm (18 tháng)

Thời gian nhận hồ sơ: từ 17/04/2018 đến 22/06/2018

Đăng ký dự thi:

  Vui lòng tham khảo website: www.sdh.edu.vn để tải hồ sơ và ghi các thông tin cá nhân liên quan theo mẫu. Đại học Kinh tế TP. HCM không trực tiếp phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển.

Điều kiện dự thi:

  Điều kiện văn bằng

  – Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý được dự thi.   – Có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý phải học bổ sung kiến thức để đủ điều kiện dự thi cao học theo thông báo số 1660/TB-ĐHKT- VSĐH ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

  Đối Tượng Tuyển Sinh

Đối tượng tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công cụ thể như sau:

  • Học viên tham gia Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công phải có bằng tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, các ngành thuộc khoa học xã hội – nhân văn và khoa học tự nhiên – kỹ thuật.
  • Đối tượng dự tuyển không phải bổ sung kiến thức: Bao gồm những sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế hoặc Quản trị kinh doanh (kể cả các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, ..).
  • Đối tượng dự tuyển phải bổ sung kiến thức: Bao gồm những sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học không thuộc các ngành Kinh tế hoặc Quản trị Kinh doanh.

  Thâm niên công tác: Thí sinh tốt nghiệp đại học hệ ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý được dự thi ngay. Các trường hợp khác được dự thi sau khi tốt nghiệp đại học và làm quản lý hai năm (kể từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày dự thi).

Danh Sách Các Môn Học Bổ Sung Kiến Thức:

  • Đối với các ứng viên tốt nghiệp đại học các ngành khác với ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý (nhưng không phải là ngoại ngữ và nhân văn) thì phải học 4 môn bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển bao gồm: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học, và Tài chính – Tiền tệ.
  • Đối với các ứng viên tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ và nhân văn thì phải học 6 môn bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển bao gồm: Toán cao cấp, Xác xuất – Thống kê, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học, và Tài chính – Tiền tệ.

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

  Người dự thi trực tiếp nộp hồ sơ tại Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, dự kiến vào tháng 3&7/2017