CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ – MUM

Tháng 3&8/2017

Mục tiêu đào tạo chung

Mục tiêu hàng đầu của Chương trình Thạc sĩ Quản lý đô thị (MUM) của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là nhằm nâng cao năng lực quản lý đô thị trên quan điểm phát triển bền vững cho các cán bộ làm việc trong các tổ chức công thuộc bộ máy nhà nước (đặc biệt là chính quyền địa phương), các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận, và các tổ chức tư nhân có liên quan đến lĩnh vực quản lý đô thị, quản lý dự án đầu tư và phát triển địa ốc hoặc khu đô thị. Trọng tâm của Chương trình là trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản, quan trọng về quản lý đô thị theo hệ thống luật pháp tại Việt Nam và ở các nước khác, khả năng tư duy, phân tích và đánh giá các vấn đề trong phát triển đô thị theo khía cạnh kinh tế, đồng thời tích hợp đánh giá tác động về xã hội, môi trường, … từ đó vận dụng kiến thức, phương pháp, và các kỹ năng quản lý để lựa chọn giải pháp quản lý đô thị tối ưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp này trong điều kiện thực tiễn ở Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể

Các mục tiêu cụ thể của Chương trình bao gồm:

 • Đào tạo các nhà quản lý đô thị có năng lực phân tích, đánh giá ảnh hưởng và tác động qua lại của các yếu tố/lĩnh vực trong phát triển đô thị như kinh tế, xã hội, môi trường trong đó đặc biệt chú trọng đến yếu tố kinh tế, và có khả năng lựa chọn giải pháp quản lý đô thị tối ưu cho tương lai theo hướng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường;
 • Nắm vững phương pháp luận của quản lý đô thị, nắm vững các phương pháp và tiến trình quản lý đô thị khác nhau trong bối cảnh hệ thống quản lý đô thị Việt Nam, vận dụng và áp dụng các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành khác nhau trong quá trình quản lý đô thị;
 • Có khả năng đề xuất chính sách phát triển đô thị, dự báo sự phát triển của công tác quản lý và các yếu tố ảnh hưởng nhằm xác định tầm nhìn trong tương lai và xây dựng các chiến lược phát triển đô thị trong từng giai đoạn;
 • Có khả năng sáng tạo nhằm tìm ra các giải pháp thích hợp và tiên tiến để giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển đô thị và quy hoạch, tổ chức không gian sống trong đô thị;
 • Có khả năng nắm vững và sử dụng các phương pháp nghiên cứu xã hội và vận dụng trong quy hoạch đô thị;
 • Có khả năng nắm vững các quy luật kinh tế trong phát triển đô thị: xác định được vấn đề then chốt, nắm vững và cân đối lợi ích của các bên liên quan trong quá trình quản lý phát triển đô thị;
 • Có khả năng nắm vững các phương pháp đánh giá tác động của các dự án chỉnh trang và phát triển đô thị đến môi trường trong quá trình quản lý nhằm đề xuất giải pháp tối ưu cho phát triển đô thị;
 • Khả năng nắm vững các thủ tục thể chế: vận dụng các yếu tố pháp lý, xây dựng và đề xuất chính sách trong quản lý đô thị.
 • Khả năng giao tiếp và tham vấn cộng đồng để đưa vào công tác quản lý đô thị thực tiễn.

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC

Phần Kiến Thức Chung:

Phần này sẽ cung cấp cho người học kiến thức tổng quát đặt nền móng cho tư duy và phân tích. Các môn học cụ thể bao gồm:

Triết học 4
Tiếng Anh 4
Các phương pháp nghiên cứu 3

Phần Kiến Thức Cơ Sở Ngành:

  Kiến Thức Cơ Sở Ngành

Kinh tế học cho quản lý đô thị 3
Thống kê ứng dụng 3

 

  Kiến Thức Cơ Sở Ngành Tự Chọn
2.1 Lĩnh vực kinh tế (chọn 1 trong 2 môn) 3
Phát triển kinh tế địa phương 3
Nhà ở đô thị và phát triển kinh tế 3
2.2 Lĩnh vực tài chính (chọn 1 trong 2 môn) 3
Tài chính cho phát triển đô thị bền vững 3
2.3 Lĩnh vực kỹ thuật đô thị (chọn 1 trong 2 môn) 3
Quy hoạch giao thông và cơ sở hạ tầng 3
Thực thi và quản lý quy hoạch đô thị 3
2.4 Lĩnh vực xã hội và môi trường (chọn 1 trong 4 môn) 3
Sự tham gia của cộng đồng địa phương 3
Khu vực kinh tế phi chính thức ở đô thị 3
Quản lý môi trường đô thị 3
Chính sách xã hội và đô thị và quản lý 3

Phần Kiến Thức Chuyên Ngành:

Quản lý phát triển vùng và đô thị 3
Quy hoạch đô thị tích hợp 3
GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị 3

 

Phần Luận Văn Tốt Nghiệp:

Phần này học viên sẽ thực hiện luận văn tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của các giảng viên. Luận văn tốt nghiệp dưới dạng đề tài nghiên cứu này sẽ giúp cho người học vận dụng tất cả các kiến thức và kỹ năng mà mình đã tích lũy được trong suốt chương trình học để phân tích và tìm kiếm các giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho một tổ chức công hay phi lợi nhuận cụ thể.

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Môn thi tuyển sinh:

  – Chương trình Thạc sĩ Quản lý Đô Thị: Trắc nghiệm dạng GMAT, Tiếng Anh, Quản trị các tổ chức công

Hình thức đào tạo: không tập trung

Thời gian đào tạo: 1,5 năm (18 tháng)

Đăng ký dự thi:

  Vui lòng tham khảo website: www.sdh.edu.vn để tải hồ sơ và ghi các thông tin cá nhân liên quan theo mẫu. Đại học Kinh tế TP. HCM không trực tiếp phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển.

Điều kiện dự thi:

  Điều kiện văn bằng

  – Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý được dự thi.   – Có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý phải học bổ sung kiến thức để đủ điều kiện dự thi cao học theo thông báo số 1660/TB-ĐHKT- VSĐH ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

  Đối Tượng Tuyển Sinh

Đối tượng tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quản lý Đô Thị cụ thể như sau:

 • Học viên tham gia Chương trình Thạc sĩ Quản lý Đô Thị phải có bằng tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, các ngành thuộc khoa học xã hội – nhân văn và khoa học tự nhiên – kỹ thuật.
 • Đối tượng dự tuyển không phải bổ sung kiến thức: Bao gồm những sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế hoặc Quản trị kinh doanh (kể cả các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, ..).
 • Đối tượng dự tuyển phải bổ sung kiến thức: Bao gồm những sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học không thuộc các ngành Kinh tế hoặc Quản trị Kinh doanh.

  Thâm niên công tác: Thí sinh tốt nghiệp đại học hệ ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý được dự thi ngay. Các trường hợp khác được dự thi sau khi tốt nghiệp đại học và làm quản lý hai năm (kể từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày dự thi).

Danh Sách Các Môn Học Bổ Sung Kiến Thức:

 • Đối với các ứng viên tốt nghiệp đại học các ngành khác với ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý (nhưng không phải là ngoại ngữ và nhân văn) thì phải học 4 môn bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển bao gồm: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học, và Tài chính – Tiền tệ.
 • Đối với các ứng viên tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ và nhân văn thì phải học 6 môn bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển bao gồm: Toán cao cấp, Xác xuất – Thống kê, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học, và Tài chính – Tiền tệ.

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

  Người dự thi trực tiếp nộp hồ sơ tại Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, dự kiến vào tháng 3&7/2017