Giới thiệu Khoa Quản lý Nhà nước

01/04/2015

Giới thiệu Khoa Quản lý Nhà nước

Khoa Quản lý Nhà nước (School of Government) được thành lập ngày 27 tháng 2 năm 2014, là khoa mới nhất trong hệ thống tổ chức của trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh …

Lưu Trọng Tuấn

23/12/2014

Bảng phân công, phụ trách công việc Khoa Quản lý Nhà nước

Thạc sĩ Lưu Quốc Phong là giảng viên Khoa Quản lý Nhà nước. Ông lấy bằng Thạc sĩ Chính sách Công, chuyên ngành Chính sách Kinh tế – Đại học Quốc gia Úc (ANU), năm 2014; bằng Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng và Chính sách công – Chương trình Fulbright,…