KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Address: 232/6 Vo Thi Sau, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City

Phone: 08 3932 2553 – 08 3932 9065

Email: sog@ueh.edu.vn